India Village Directory

List of all villages in Pachhad Tahsil, Sirmaur District, Himachal Pradesh, India.

Advertisement

Village Finder

Village name:

Villages in Pachhad Tahsil

Sl NoVillage NameVillage Code
1Achhla Chhandar (265)022760
2Ajga (328)022826
3Anji (217)022938
4Anji (287)022750
5Anji Bhaganji (309)022797
6Anji Siwat (264)022759
7Argu (361)022700
8Arka Baryog (204)022951
9Badiana (259)022780
10Bag Pashog (311)022795
11Bagar Dingri (153)022887
12Baghar Sekra (214)022942
13Bahanar (334)022844
14Balmu Keri (195)022911
15Bambyar Badiar (283)022763
16Banaha Dhini (245)022920
17Banahan Ki Ser (237)022923
18Banar (228)022929
19Banar Kalan (341)022836
20Bandon Bharadon (170)022847
21Bani Bakholi (397)022745
22Banlog Chakli (398)022744
23Banona (165)022849
24Bara Chakli (400)022724
25Bargyana (291)022752
26Bari Bhun Padahan (375)022716
27Bariuri (343)022832
28Baru (176)022861
29Baru Sarera (149)022871
30Baryana Harech (297)022735
31Basu (319)022815
32Bathioli (368)022808
33Batol (262)022778
34Bayunhat (329)022827
35Belu (159)022868
36Benta (154)022888
37Bhaghar Pawri (213)022945
38Bhailan (254)022788
39Bhajana Tutab (390)022738
40Bhaji (340)022835
41Bharmanu Ki Ser (270)022766
42Bharut (352)022818
43Bhat Ka Gaon (256)022787
44Bhonri (174)022858
45Bongli Bayalag (145)022876
46Chabyoga Majher (337)022842
47Chabyulta (248)022913
48Chakali Chhabyon (282)022762
49Chakali Mundar (278)022754
50Chakrawn Baga (279)022753
51Chalkana (227)022928
52Chalog (224)022930
53Chamora (263/3)022776
54Chamrogi Ki Nahan (280)022751
55Chanalag (202)022880
56Chandog (393)022719
57Chanyana Bakyori (257)022786
58Charak (230)022924
59Charani (371)022801
60Chauki Charech (258)022777
61Chayola Bakanag (346)022828
62Cheula Bohal (218)022947
63Chhakrawag (376)022707
64Chhanduli (363)022701
65Chhapang (147)022873
66Chonpa Dharon (183)022899
67Chukhar-Dhangiar (396)022729
68Chunar (160)022867
69Dabar (263/4)022773
70Dabara Baranji (307)022811
71Dabhur (229)022925
72Dagrana (246)022916
73Dalhan (251)022894
74Darabli (335)022845
75Daron Deoria (347)022829
76Deoria Chataur (289)022741
77Deothal (355)022822
78Devaria Dasana (276)022758
79Dhanwal (150)022884
80Dhar Bharainji (186)022905
81Dhar Chimlwa (201)022879
82Dharon Kharar (362)022699
83Dharoti Madhaura (303)022800
84Dhelon-Barahan (395)022728
85Did Ghalut (305)022819
86Dilman (364)022705
87Dingari Dhini (321)022790
88Dingari Sarjet (315)022789
89Dinger Kinner (199)022883
90Dingri (182)022900
91Dun (268)022767
92Durang (269)022768
93Gadaul Bhartiya (308)022810
94Gaderan (277)022755
95Gadhasar (359)022697
96Gadshaya (383)022711
97Gagal Sikor (221)022935
98Gagyon Khadyog (318)022792
99Galiana Belgi (266)022769
100Gandal (166)022852
101Ganiana Nali (317)022794
102Ganyar (358)022696
103Garghon Palashon (316)022793
104Gehlo Sarsar (295)022734
105Gethal Bajher (232)022941
106Ghendo Batol (155)022862
107Ghirad-Sandrhol (394)022723
108Gundal Daghalga (210)022948
109Gunja Rapoot (226)022931
110Habbi (267)022770
111Jaganji (374)022806
112Jaganji Ki Ser (250)022895
113Jahar (252)022893
114Jakani Solari (373)022807
115Jamlog (169)022848
116Jarag Khareti (191)022908
117Jharinwa Tikri (189)022902
118Juhana (243)022917
119Jurab Koti (391)022737
120Kahan (240)022918
121Kahli (236)022922
122Kajar Sagalhan (175)022864
123Kalaser Balog (220)022933
124Kaludia (188)022904
125Kamahan Banjan (223)022936
126Kangar Dawanh (164)022850
127Kangar Dharyar (312)022783
128Kangar Khopar (379)022709
129Kangu Nauhra (299)022736
130Kanhut Jawana (216)022939
131Kanrari (294)022731
132Kanun Kurfar (292)022730
133Kanyo Shirla (211)022946
134Kathar (300)022740
135Kathiar Jhadhola (320)022791
136Katli (275)022756
137Katyana Serta (207)022955
138Kavkhi Khangog (351)022824
139Kehnal Sadhana (235)022921
140Khal (151)022885
141Khalog (399)022727
142Khanagan (190)022903
143Khaska Dingar (181)022891
144Kheri Shalyar (285)022747
145Khojar Nadab (370)022802
146Kila Kilanch (388)022721
147Kilbe Sitwar (179)022860
148Kochharwa Kadakan (177)022889
149Kot Dadol (185)022901
150Kot Dhabur (205)022953
151Kothi Deb (386)022805
152Koti Charawag (313)022782
153Kotla Barog (339)022834
154Kotla Panjola (356)022694
155Kuftu Adgaliya (152)022886
156Kuftu Thalere Ki Ber (327)022825
157Kuhunt (271)022765
158Kuina Katli (286)022746
159Kujji (354)022702
160Kundlu (212)022949
161Kyar Dabhot (225)022932
162Kyartu Bambnog (215)022943
163Kyartu Kakrana (194)022944
164Lachhaura (365)022704
165Lafyog Tikri (293)022743
166Lajhogri (381)022713
167Lana Baka (203)022952
168Lana Bhalta (146)022875
169Lana Chabyul (196)022910
170Lana Kasar (338)022841
171Lana Machher (148)022872
172Lana Marag (158)022869
173Lana Rauna (162)022866
174Lana Shalora (163)022851
175Lanamiyu (143)022878
176Leatar Chhawli (184)022898
177Lohardi Pathroti (304)022803
178Magroli Sakohal (206)022954
179Mahlana (332)022846
180Majhgaon Shamlati (372)022804
181Majhotli (200)022881
182Malanon-Ki-Ber (306)022813
183Malhara Lakhot (366)022706
184Malhog Lal Tikkar (323)022812
185Malhoti (173)022857
186Mandi Majhutli (233)022914
187Mangarh (178)022890
188Manghauri-Sohal (296)022733
189Mariog (344)022831
190Masria Pajopar (324)022816
191Matahan (247)022897
192Mathanan Charpari (208)022956
193Mehal Prit-Nagar (402)022726
194Mehandon Bag (288)022742
195Mohan (342)022833
196Mohana Suchali (298)022739
197Mohar (350)022823
198Nabgarh Kharana (234)022915
199Nad Chayali (209)022950
200Nahar Dhar (367)022703
201Nai Lotan (314)022784
202Naina Chhadyar (387)022718
203Nali Gussan (392)022720
204Narag (326)022820
205Nauhra (353)022821
206Naun Jagoti (231)022940
207Nawal Lawahan (255)022785
208Neri Nawan (157)022870
209Nichla Panwa (301)022798
210Nigali (219)022934
211Nom Totu (336)022843
212Odar Pudla (193)022912
213Pab (171)022856
214Pajerli Madhesh (325)022817
215Pandanji (389)022722
216Paprana (142)022877
217Patanji-Mashobra (380)022714
218Phagala (180)022892
219Rajyon Malana (242)022772
220Rewarla Chamrar (144)022874
221Rishtar Panwa (302)022799
222Riwari Majithi (345)022830
223Runja Bharmur (274)022757
224Sadna (384)022712
225Salahat (369)022809
226Salor Rangari (290)022732
227Samoga (192)022907
228Sanauli (272)022764
229Sandral Talara (168)022854
230Sanon (249)022896
231Sarahan Kalan (263/1)022774
232Sarahan Khurd (263/2)022775
233Sarhoj (333)022840
234Saro Manla (284)022748
235Sarol Bashech (253)022859
236Sarsu (331)022839
237Ser Bharal (261)022781
238Ser Sheog (156)022863
239Shampur Chandog (239)022927
240Sharia Bajog (322)022814
241Shaya Malag (198)022909
242Shina (360)022698
243Shirat Siwli (244)022919
244Shogi (377)022715
245Singi (197)022882
246Snog Majhlori (378)022708
247Soda Dhayari (161)022865
248Sohala (349)022837
249Surla Janot (281)022749
250Sutia Chakli (187)022906
251Takahan (222)022937
252Talhari-Madho Ka-Nal (382)022710
253Thakar Dwara (273)022761
254Thakuron (238)022926
255Thana Kavadi (330)022838
256Tikar (385)022717
257Tikkar (260)022779
258Tikri Kathar (401)022725
259Tikri Pajerli (310)022796
260Tipriya (167)022853
261Unar Kanyana (241)022771
262Uphar (357)022695
263Wasni (172)022855

Advertisement

Census of India Tahsil-code for Pachhad: 00169. View Tahsil map of Himachal Pradesh.

©vlist.in