India Village Directory

List of all villages in Spiti Tahsil, Lahul & Spiti District, Himachal Pradesh, India.

Advertisement

Village Finder

Village name:

Villages in Spiti Tahsil

Sl NoVillage NameVillage Code
1Barpa (92)012529
2Chamling (131)012574
3Chhidang (89)012526
4Chicham Khas (56/1)012485
5Chichong (40/2)012467
6Chigjar (52/3)012481
7Chobrang (152/1)012603
8Demul Khas (155/1)012607
9Dhankhar (149/1)012593
10Dhar Angla (175)012642
11Dhar Chaling (93)012530
12Dhar Changlung (109)012549
13Dhar Charasa (140)012583
14Dhar Chharp Samba (2)012428
15Dhar Chhau (94)012531
16Dhar Chhavigya (162)012618
17Dhar Chho Chho Dain (119)012559
18Dhar Chhochhodun (178)012647
19Dhar Chhomo (5)012431
20Dhar Chhon Chhon Kanghilda (67)012499
21Dhar Chhorak (120)012560
22Dhar Chhumjar (13)012439
23Dhar Chicham (58)012488
24Dhar Chokula (164)012624
25Dhar Dagduk (19)012445
26Dhar Dangdagma (85)012522
27Dhar Devsa (113)012553
28Dhar Dhakar (12)012438
29Dhar Dindi (39)012465
30Dhar Dojam (25)012451
31Dhar Dojam Gyapma (24)012450
32Dhar Dum Bachen (158)012614
33Dhar Fagdansa (38)012464
34Dhar Farah (55)012484
35Dhar Gangchhumi (165)012625
36Dhar Gechang (104)012541
37Dhar Ghiundi (50)012477
38Dhar Gompa (4)012430
39Dhar Gunla (170)012633
40Dhar Hal (59)012489
41Dhar Jamaro (134)012577
42Dhar Jhanda Choksa (176)012643
43Dhar Jikvaldar (123)012563
44Dhar Jong (88)012525
45Dhar Kabjima (27)012453
46Dhar Kabzima Gyapma (11)012437
47Dhar Kargyupa (179)012648
48Dhar Karjenpa (182)012654
49Dhar Keuling (75)012510
50Dhar Khamengar (112)012552
51Dhar Kidul (103)012540
52Dhar Kilung (115)012555
53Dhar Kurp Ruveru (15)012441
54Dhar Lagmi Chhumik (3)012429
55Dhar Lakhang (116)012556
56Dhar Lalung (144)012587
57Dhar Lama Chung Chung (65)012497
58Dhar Lamaguru (7)012433
59Dhar Lamanduba (83)012520
60Dhar Larang (124)012564
61Dhar Laterse (53)012482
62Dhar Latothanmo (43)012470
63Dhar Lung Wooh (73)012508
64Dhar Lunger (21)012447
65Dhar Lungje (148)012592
66Dhar Lungmochhe (31)012457
67Dhar Magling (143)012586
68Dhar Mahavaldar (122)012562
69Dhar Makpachhe (33)012459
70Dhar Mallam (133)012576
71Dhar Malung Samdo (20)012446
72Dhar Mane Rang (171)012634
73Dhar Nijom (26)012452
74Dhar Nimademo (22)012448
75Dhar Nimaloksa (37)012463
76Dhar Nipti (150)012599
77Dhar Noor (114)012554
78Dhar Nusbosamdo (161)012617
79Dhar Paldar (48)012475
80Dhar Pallamo (34)012460
81Dhar Pang Kyamo (41)012468
82Dhar Pangkauirik (184)012657
83Dhar Pangmo (49)012476
84Dhar Pangri (10)012436
85Dhar Pangvo (18)012444
86Dhar Panya (54)012483
87Dhar Parang (160)012616
88Dhar Phua (147)012591
89Dhar Pilsur (129)012571
90Dhar Pindo (86)012523
91Dhar Pomrang (172)012635
92Dhar Rajgaon (108)012548
93Dhar Ratang (84)012521
94Dhar Richheso (17)012443
95Dhar Rilosar (23)012449
96Dhar Sajam (1)012427
97Dhar Sar Marvo (14)012440
98Dhar Sarval (127)012567
99Dhar Sechin (135)012578
100Dhar Sinsa (137)012580
101Dhar Siti Khud (36)012462
102Dhar Soksa (45)012472
103Dhar Sonpat (118)012558
104Dhar Spiti Sarchu (9)012435
105Dhar Sumdo (29)012455
106Dhar Sumling (82)012519
107Dhar Takling (159)012615
108Dhar Takshan (6)012432
109Dhar Tamba Kurkur (47)012474
110Dhar Tangne (28)012454
111Dhar Tanve (32)012458
112Dhar Tarpak (125)012565
113Dhar Tegvaldar (121)012561
114Dhar Thachakarpo (35)012461
115Dhar Thagpat (117)012557
116Dhar Thango (111)012551
117Dhar Tho Chhungari (16)012442
118Dhar Tisang (107)012547
119Dhar Togseluganwa (110)012550
120Dhar Tumserisha Doksa (81)012518
121Dhar Turwand (136)012579
122Dhar Ula (87)012524
123Dhar Umnag (8)012434
124Dhar Vitung Nakpo (30)012456
125Dhar Yakya (60)012490
126Dharsochin (157)012613
127Dhartak Damdam (156)012612
128Dharyansa (138)012581
129Dogsa (167/4)012630
130Dul (145)012588
131Dumley (57)012487
132Duphuk (177/2)012645
133Gangdo Demul (155/2)012608
134Gettey (62/2)012494
135Gipu (180/1)012649
136Guling (91)012528
137Hansa (44)012471
138Haronaro (132)012575
139Hiche (180/4)012652
140Hikam (68)012500
141Hull (51)012478
142Hurling (181)012653
143Jugmothang (52/2)012480
144Ka (100)012537
145Kagti (70/3)012504
146Kaito (46)012473
147Kaley (167/2)012628
148Kauirik (183/1)012655
149Kaza Khas (70/1)012502
150Kaza Soma (70/2)012503
151Kee (62/1)012493
152Keuling (74)012509
153Khar (142)012585
154Khurik (78)012515
155Kibber Khas (61/1)012491
156Kibri (163/3)012621
157Kilmoor (128/3)012570
158Komik (69)012501
159Kong Kong (95)012532
160Kuang Khas (76/1)012511
161Kun (180/3)012651
162Kunge (154)012606
163Kungri (97)012534
164Kyamo (42)012469
165Ladarcha (56/2)012486
166Lalung Khas (163/1)012619
167Landupdeen (166)012626
168Langja (66)012498
169Lapcha (174/2)012641
170Lar (167/3)012629
171Lara Khas (71/1)012505
172Lari (177/1)012644
173Lidang (72)012507
174Lingti (152/2)012604
175Lirit (180/2)012650
176Losar Khas (40/1)012466
177Mane Kogma (169)012632
178Mane Yogma (167/1)012627
179Marango Rangarik (77/1)012513
180Mikam (98)012535
181Minsar (101)012538
182Morang (80)012517
183Mud (128/1)012568
184Mulche (155/3)012609
185Neked (76/2)012512
186Newpur (149/5)012597
187Nidang (173/3)012638
188Pangmo Khas (52/1)012479
189Phanve (163/2)012620
190Pharka (128/2)012569
191Phibuk Dogri (163/5)012623
192Phika (139)012582
193Phukchung (99)012536
194Pilsur (130/2)012573
195Pinjoor (61/2)012492
196Piyuche (168)012631
197Poh (173/1)012636
198Polole (102)012539
199Pomrang (173/2)012637
200Qurith (173/4)012639
201Rajgaon (105)012542
202Rama Khas (151/1)012600
203Rizing (155/4)012610
204Sagnam (106/1)012543
205Samdo (183/2)012656
206Samling (149/6)012598
207Sanglung (153)012605
208Shaktan (106/3)012545
209Shan (126)012566
210Shego (71/2)012506
211Shichling (149/4)012596
212Shilling (90)012527
213Shushna (149/2)012594
214Siluk (149/3)012595
215Sumling (79)012516
216Tabo (174/1)012640
217Takshan (106/2)012544
218Tangti Kogma (146/1)012589
219Tangti Yogma (146/2)012590
220Tarbole (151/3)012602
221Tashi Gang (63)012495
222Teling (130/1)012572
223Thango (106/4)012546
224Thinam (64)012496
225Tipta (177/3)012646
226Tishu (155/5)012611
227Todnam (141)012584
228Tulse Pena (151/2)012601
229Uperla Guling (96)012533
230Yarango Rangarik (77/2)012514
231Yul Shikpo (163/4)012622

Advertisement

Census of India Tahsil-code for Spiti: 00116. View Tahsil map of Himachal Pradesh.

©vlist.in