India Village Directory

List of all villages in Ramshahr Tahsil, Solan District, Himachal Pradesh, India.

Advertisement

Village Finder

Village name:

Villages in Ramshahr Tahsil

Sl NoVillage NameVillage Code
1Badhal (133)020595
2Badhu (226)020642
3Badkhoa (67)020532
4Badmal (200)020665
5Badokhari (194)020710
6Bag (286)020488
7Bahal (148)020616
8Baheri (238)020624
9Bahli (58)020482
10Bahli (246)020629
11Bahrota (234)020637
12Baila (215)020650
13Bakonta (239)020627
14Baler (259)020524
15Banahan (82)020545
16Banli Brahmna (108)020566
17Banli Kanaitan (101)020567
18Bar Baroa (270)020513
19Barog (249)020522
20Batiak (64)020509
21Bauh (86)020550
22Behli (268)020526
23Bendi (119)020576
24Bepar Bisi (210)020655
25Ber Da Ghat (250)020521
26Bhakungi (178)020701
27Bhalechri (69)020537
28Bhalsi (199)020676
29Bhanglan(222)020618
30Bharech (91)020580
31Bhatlog (263)020528
32Bhini (281)020483
33Bhiokhri (68)020538
34Bhusla (204)020661
35Bisi Chamaran (212)020653
36Bithen (146)020613
37Bunghar (140)020606
38Chabhan (75)020540
39Chahalwana (112)020571
40Chahnunoo (154)020673
41Chakli (155)020674
42Chalioni (265)020531
43Chalyauni (143)020609
44Chamdar (142)020608
45Chamiasi (174)020694
46Changar (172)020692
47Changar Gumaran (147)020614
48Changer Chiyauni (191)020717
49Chaniari (76)020542
50Charog (54)020478
51Chaskar (177)020698
52Chauk (96)020555
53Chhachhi (202)020663
54Chharan (98)020557
55Chiar (218)020667
56Chila (81)020544
57Chillar (167)020691
58Chouri (89)020547
59Dakerh (94)020553
60Dalchhab (160)020684
61Datla (193)020714
62Dhaleri (127)020594
63Dhalmoo (242)020633
64Dhar (273)020504
65Dhar (274)020505
66Dhar Brahmna (279)020495
67Dharmana (156)020680
68Dharmana (267)020515
69Dhauni (245)020621
70Dholsra (211)020654
71Dhoonher (223)020639
72Didu (92)020578
73Digal (183)020679
74Dodanoo (198)020675
75Dohra (79)020582
76Dohri (134)020597
77Doli (63)020508
78Dolru (62)020507
79Gabar (275)020506
80Gadaon (262)020525
81Gazed (65)020510
82Gehlu (237)020622
83Ghariach (90)020581
84Ghasmana (271)020512
85Ghat (159)020683
86Ghat Dohichi (189)020709
87Gunah Kalan (252)020520
88Gunah Khurd (253)020518
89Gured (88)020552
90Hathyora (197)020677
91Holang (130)020602
92Jabal (269)020514
93Jabal (118)020586
94Jabal (208)020657
95Jablu (247)020630
96Jadaun (113)020572
97Jaged (164)020611
98Jaglog (257)020523
99Jagni (284)020486
100Jai Nagar (121)020588
101Jakhol (266)020527
102Jandu (153)020672
103Jangal Badhal (132)020596
104Jangal Badhu (230)020645
105Jangal Baheri (258)020625
106Jangal Chalwana (115)020574
107Jangal Dabrota (137)020599
108Jangal Datla (192)020715
109Jangal Didu (93)020579
110Jangal Jaglog (255)020516
111Jangal Johar Johru (251)020519
112Jangal Kalti (95)020554
113Jangal Kamal Pandal (186)020706
114Jangal Katli (306)020502
115Jangal Kehdaban (316)020503
116Jangal Kot Kahi (216)020641
117Jangal Lun (169)020700
118Jangal Luna (72)020604
119Jangal Mahmla (206)020659
120Jangal Malaun (104)020562
121Jangal Nand (282)020484
122Jangal Nisal Chamdar (145)020612
123Jangal Paungni (179)020702
124Jangal Ramgarh (233)020643
125Jangal Sihal (287)020489
126Jangal Sihal (71)020535
127Jangal Suna (123)020585
128Jangal Suraj Pur (78)020583
129Jarh (256)020626
130Jeora (243)020631
131Jobi (106)020564
132Johari (175)020695
133Jol (122)020589
134Kafled (261)020529
135Kahnani (214)020651
136Kakar Dohichi (190)020716
137Kamal (184)020678
138Kaneta (87)020551
139Katal (162)020687
140Katal (187)020707
141Katal (264)020530
142Katli (276)020501
143Katlu (213)020652
144Khabra (166)020690
145Kharak (283)020485
146Kharpana (278)020500
147Khera (196)020712
148Khobla (288)020490
149Kiar Kanaitan (114)020573
150Kiar Ra Ghat (203)020662
151Kiardu (55)020479
152Kiarghat (77)020541
153Kiari (165)020688
154Kiyararu (182)020705
155Kohoo Nichla (103)020561
156Kohoo Uperla (102)020560
157Kot (227)020648
158Kothi (244)020632
159Kusri (57)020481
160Kusri (70)020534
161Lag (129)020592
162Lodiwala (231)020647
163Lohana (240)020634
164Lohar Ghat (111)020570
165Lohari (83)020546
166Lun (170)020699
167Luna (73)020536
168Lunas (59)020496
169Machhaun (135)020600
170Mahadeo (221)020640
171Mahmla (205)020660
172Malag (277)020499
173Malaun Bhagta (107)020565
174Malaun Khas (105)020563
175Malhari (128)020593
176Manjhiari (74)020539
177Manlog Kalan (171)020697
178Manlog Khurd (151)020670
179Masoyal (152)020671
180Matuli (219)020668
181Mehodud (232)020644
182Nal (254)020517
183Nand (280)020494
184Nanoa (144)020610
185Narla (291)020492
186Ner (236)020619
187Nerli Chanalan (61)020498
188Nihari (150)020617
189Nihun (120)020587
190Nisal (149)020615
191Niyar (290)020493
192Oda (157)020682
193Palaun (110)020569
194Paloha Brahmna (99)020558
195Paloha Kanaitan (100)020559
196Pandal (185)020711
197Panedh (158)020681
198Panjli (138)020603
199Panseta (272)020511
200Parwah (53)020477
201Patith (289)020491
202Patta (163)020685
203Paundi (201)020664
204Paungni (180)020703
205Phaugan (109)020568
206Punahla (168)020689
207Purla (285)020487
208Rajpura (207)020658
209Rajwah (80)020543
210Rampur (235)020620
211Ramshahr (225)020638
212Raori (161)020686
213Raukhan (229)020646
214Rela (124)020584
215Ridog (173)020693
216Rug Dohichi (188)020708
217Rujahan (56)020480
218Sai (176)020696
219Sainj (116)020575
220Salwana (181)020704
221Salyach (131)020601
222Sanerh (241)020635
223Sanog (139)020605
224Sanwad (97)020556
225Sarsa (117)020577
226Sawasan (141)020607
227Silaon (260)020623
228Simni (224)020636
229Soon (125)020591
230Suna (66)020533
231Sunli Rug (126)020590
232Sur Nichla (85)020548
233Sur Uperla (84)020549
234Tansog (248)020628
235Taungri (209)020656
236Tiamun Parla (195)020713
237Tiamun Warla (228)020649
238Tunsu (217)020666
239Ukhu (136)020598
240Waha (220)020669
241Walam (60)020497

Advertisement

Census of India Tahsil-code for Ramshahr: 00160. View Tahsil map of Himachal Pradesh.

©vlist.in