India Village Directory

List of all villages in Mandi Tahsil, Mandi District, Himachal Pradesh, India.

Advertisement

Village Finder

Village name:

Villages in Mandi Tahsil

Sl NoVillage NameVillage Code
1Althu (112)014642
2Anu (248)014707
3Aradha (372)014503
4Aran (615)014478
5Arnehar (399)014426
6Arthi (220)014656
7Arthi (47)014506
8Ayala (331)014781
9Badahan (266)014703
10Badi Dhar (610)014472
11Badoun (509)014401
12Badsu (205)014744
13Bag (181)014625
14Baggi (281)014715
15Bagi (423)014410
16Bagla (206)014745
17Bagodh (322)014801
18Bairi (178)014614
19Baleran (249)014700
20Baloh (62)014531
21Balt (182)014621
22Bambola (414)014412
23Banaun (143)014578
24Banaun Kothi (171)014599
25Banaunl (435)014466
26Bara (422)014416
27Bari (48)014505
28Barikhmani (273)014708
29Barnala (607)014440
30Barnog (255)014687
31Barswan (147)014584
32Bassa (617)014481
33Batahan (92)014554
34Beer (50)014511
35Behl (111)014641
36Behna (210)014750
37Bhaie (427)014449
38Bhalana (379)014495
39Bhaled (44)014509
40Bhalwali (195)014630
41Bhangrotu (221)014659
42Bhanwar (622)014479
43Bharaun (337)014762
44Bhatog (603)014483
45Bhatwar (58)014521
46Bhawash (441)014456
47Bhiarta (239)014677
48Bhiuli (371)014504
49Bhiura (284)014728
50Bhuryal (211)014752
51Bihan Dhar (429)014448
52Bijan (368)014494
53Bodan Dhar (508)014400
54Bohin (61)014520
55Brahal (203)014743
56Brogla (616)014477
57Bunga (387)014429
58Burhali (168)014597
59Bushaihr (194)014631
60Chaahri (132)014566
61Chadyana (343)014760
62Chadyara (246)014749
63Chahbara (311)014787
64Chalah (207)014746
65Chambi (352)014644
66Chandeh (318)014795
67Chandial (213)014739
68Chatror (293)014736
69Chauki Chandrahan (98)014550
70Chawri (288)014724
71Chela (60)014522
72Chhajwali (160)014591
73Chhajwana - Ra -Khabu (96)014558
74Chhamiar (257)014698
75Chhanwari (347)014650
76Chhatrot (340)014778
77Chhatru (218)014734
78Chhipnu (367)014493
79Chokhari (270)014705
80Chowki Bhaled (378)014496
81D.P.F. Bagi (406)014403
82D.P.F. Bagi Bayohari (405)014404
83D.P.F. Baglu (93)014555
84D.P.F. Bagodh (317)014800
85D.P.F. Bair Kot (167)014595
86D.P.F. Bambola (413)014413
87D.P.F. Brhal (436)014463
88D.P.F. Chabhuan (303)014769
89D.P.F. Dhalikar (319)014797
90D.P.F. Dhua Devi (316)014794
91D.P.F. Dyoda (228)014733
92D.P.F. Gandheru (53)014513
93D.P.F. Gandhrab (359)014523
94D.P.F. Ghatlu (321)014799
95D.P.F. Hatgarh (246)014682
96D.P.F. Janjohi (313)014789
97D.P.F. Kaldu (124)014562
98D.P.F. Kangni (344)014758
99D.P.F. Karol (289)014725
100D.P.F. Kharnal (380)014469
101D.P.F. Khnaorunal (407)014405
102D.P.F. Khowa (415)014414
103D.P.F. Kummi 229)014731
104D.P.F. Kundhakh (404)014402
105D.P.F. Lagwar (309)014783
106D.P.F. Madhogan (256)014689
107D.P.F. Mahan (432)014450
108D.P.F. Makora (269)014704
109D.P.F. Neri Nishu (391)014443
110D.P.F. Nihalag (335)014766
111D.P.F. Pandehr (424)014421
112D.P.F. Parashar Dhar (425)014419
113D.P.F. Patheri (279)014718
114D.P.F. Rehru (417)014411
115D.P.F. Riunshi (299)014767
116D.P.F. Sangrayar (264)014696
117D.P.F. Sardhwar (315)014793
118D.P.F. Sarki Dhar (421)014420
119D.P.F. Shara Mohar (400)014425
120D.P.F. Tandi (375)014470
121D.P.F. Tarahan (330)014780
122D.P.F. Tarapur (301)014755
123D.P.F. Tarlaga (287)014723
124D.P.F. Tawa (324)014802
125D.P.F. Thata (446)014452
126D.P.F.Bahli Dhar (310)014784
127D.P.F.Khalwari (433)014464
128D.P.F.Khoti (455)014457
129D.P.F.Nanhani (418)014417
130D.P.F.Rohaj (329)014782
131D.P.F.Sidhkot (157)014589
132D.P.F.Tamlot (382)014471
133Dadaur (225)014667
134Dadoh (238)014676
135Dahnun (141)014575
136Dan (276)014712
137Dangahar (395)014437
138Darbathu (235)014673
139Darbias (95)014557
140Darlog (402)014407
141Dasehra (162)014593
142Dayargi (245)014681
143Dhaban (237)014675
144Dhakal Wahan (620)014488
145Dhamyana (336)014765
146Dhangoo (223)014665
147Dhaniari (45)014508
148Dhanog (376)014497
149Dhar (130)014568
150Dhar (163)014601
151Dhar (306)014774
152Dhar (428)014447
153Dharwahan (116)014640
154Dharwahan (200)014661
155Dharyana (55)014514
156Dheun (135)014572
157Dhiun (49)014515
158Dohandi (217)014741
159Dolgi (186)014622
160Doohaki (384)014445
161Dudar (345)014761
162Dusra Khabu (97)014559
163Dwardu (600)014484
164Fagoh (253)014686
165Fatebahan (358)014530
166Gaad (314)014792
167Gadel (355)014544
168Gadwahan (126)014565
169Galma (189)014626
170Galoo (91)014536
171Ganehr (103)014538
172Ganera (161)014592
173Gararu (133)014581
174Garlauni (129)014569
175Garoru (201)014660
176Gehra (115)014654
177Ghadaitar (173)014607
178Ghambar Khad (100)014552
179Gharan (430)014468
180Gharbasra (165)014596
181Gharbasra (176)014609
182Ghatlu (320)014798
183Ghera (354)014543
184Ghoar (121)014549
185Ghori Dhar (339)014777
186Giula (332)014779
187Goal (258)014690
188Gora Gagal (214)014737
189Gumanu (46)014507
190Gurkotha (155)014613
191Gusali (159)014604
192Guttkar (208)014747
193Halharh (411)014422
194Haliatar (169)014598
195Hataun (440)014458
196Hawani (108)014561
197Hawani (128)014548
198Hawanu (142)014576
199Jabhrahal (85)014535
200Jagar (327)014786
201Jajraut (183)014617
202Janed (106)014545
203Janjohi (312)014788
204Jarlu (227)014668
205Jaroli (251)014684
206Jhaal (361)014646
207Jhamrani (152)014612
208Jhandwas (298)014757
209Jola (353)014645
210Kaflon (268)014706
211Kahra (392)014442
212Kainhchari ( (271)014711
213Kalang (420)014418
214Kalthwar (383)014446
215Kamand (393)014433
216Kangru (277)014716
217Kanog (377)014498
218Karehri (184)014618
219Karnehra (196)014632
220Kasarla (199)014662
221Kashala (619)014482
222Kataula (401)014424
223Kathachi (398)014427
224Kathalag (350)014652
225Kathayana (54)014512
226Kathwari (43)014510
227Kathyahun (175)014605
228Katindi (608)014474
229Kehad (290)014727
230Kevli (261)014693
231Khakhriana (138)014571
232Khanahr (394)014435
233Khandla (292)014732
234Khani (390)014432
235Kharsi (295)014754
236Kheta (166)014594
237Khetri (154)014587
238Khiuri Abbal (282)014722
239Khiuri Dom (285)014721
240Khudi (156)014586
241Kot (275)014713
242Kot (305)014773
243Kot (65)014516
244Kothi (150)014610
245Kothi Gaihri (101)014553
246Kotlu (191)014628
247Kummi (230)014730
248Kundhakh (403)014406
249Kutahach (263)014694
250Kutahar (396)014438
251Kuthahad (338)014764
252Kwal Kot (151)014615
253Lahardi (170)014600
254Lajhukhar (308)014772
255Lakhwan (140)014574
256Lakhwan (56)014517
257Lanhjnu (606)014439
258Leda (158)014590
259Lehra (131)014567
260Lihana (609)014475
261Lohakhar (174)014606
262Lohara (234)014672
263Luhardi (120)014634
264Madwahan (364)014526
265Magar (278)014717
266Mairajit Pur (179)014616
267Majhethal (226)014658
268Malahanu (274)014714
269Maltehr (192)014629
270Malwana (296)014756
271Mandal (202)014655
272Mandar (236)014674
273Mandi (M Cl)800107
274Manthala (357)014529
275Manyana (362)014648
276Marathu (104)014542
277Masar (438)014460
278Masheran (307)014776
279Matha Neeul (625)014490
280Mathidhar (613)014476
281Mawari (356)014528
282Mazhawar (333)014775
283Megal (626)014491
284Mehan (434)014465
285Mehar (623)014486
286Mouhari (114)014653
287Nagain (381)014462
288Nagchala (219)014657
289Nagdhar (442)014455
290Naitala (247)014701
291Nalsar (283)014720
292Nalwari (190)014627
293Namlay (389)014431
294Nandal (397)014434
295Nasloh (370)014500
296Nasyahan (612)014473
297Naura (254)014688
298Neeyul (431)014467
299Nela (342)014759
300Ner (222)014664
301Netned (109)014635
302Nichla Lot (87)014532
303Nisu (385)014444
304Ota (209)014748
305Padharu (280)014719
306Pairri (118)014638
307Pakhari (599)014485
308Palayani (204)014742
309Panayali (146)014583
310Pandhiun (351)014647
311Pandoh (325)014791
312Panjheti (365)014525
313Panolu (148)014588
314Paprahal (59)014519
315Paprahal (90)014537
316Pargi (188)014624
317Parnu (386)014430
318Pasta (119)014636
319Patha (136)014577
320Pipli (197)014633
321Pukhar (302)014796
322Rahhoa (212)014753
323Rajwari (267)014702
324Rakhun (300)014770
325Randhara (110)014546
326Rao (241)014709
327Rao (369)014499
328Rathol (180)014619
329Ratti (193)014663
330Rawalsar (127)014563
331Rawalsar (NP)800108
332Refal (265)014695
333Rigar (286)014726
334Ringh (233)014671
335Riur (122)014547
336Ropari (145)014582
337Runjha (611)014492
338Sadayana (57)014518
339Sadhala (614)014489
340Sadhyani (144)014579
341Sain (113)014643
342Saithal (250)014683
343Sakaryar (388)014428
344Sakroha (294)014735
345Sali (252)014685
346Salwahan (240)014678
347Salyandhi (259)014692
348Samahani (149)014585
349Sambal (328)014785
350Samlehar (153)014611
351Samlon (139)014573
352Sandoa (409)014408
353Sangrayar (262)014697
354Sanyahrad (363)014524
355Sarai (107)014539
356Sarandha (323)014803
357Sarari Dhar (125)014564
358Sardhwar (99)014551
359Sari (334)014771
360Sarogi (260)014691
361Sarua (164)014602
362Satoh (291)014729
363Sawan (304)014768
364Sayanh (232)014670
365Sayog (326)014790
366Sayoli (224)014666
367Sayonsi (244)014699
368Sayora (185)014620
369Segli (412)014409
370Sehl (117)014639
371Serla Khabu (123)014560
372Shila Kippar (341)014763
373Shiva (437)014461
374Sihan (216)014740
375Solang (416)014415
376Suhara (410)014423
377Suma (426)014451
378Sundehra (134)014580
379Suran (419)014441
380Tabela Sakor (373)014502
381Taliahr (360)014527
382Tamroh (243)014680
383Tamroh Chauntra (242)014679
384Tanda (187)014623
385Tandi (102)014540
386Tandoo (624)014487
387Tarayasal (89)014534
388Tariambli (272)014710
389Taryambali (621)014480
390Taryambla (172)014603
391Tawan (231)014669
392Thalehr (105)014541
393Thana (137)014570
394Thata (444)014453
395Thinha (94)014556
396Tihri (408)014436
397Tikar Kalan (297)014751
398Tili (348)014649
399Trawai (177)014608
400Troh (198)014637
401Tundhala (443)014454
402Tung (374)014501
403Uba (439)014459
404Uparla Lot (86)014533
405Wah (215)014738
406Wayar (349)014651

Advertisement

Census of India Tahsil-code for Mandi: 00133. View Tahsil map of Himachal Pradesh.

©vlist.in